Shopping Cart:

  • 您的購物車內沒有商品!

+852 52900005

個人支付寶付款指引

請把款項傳入以下的 支付寶帳戶 , 帳戶擁有人: Cheung Ka Ying

完成付款後, 請把付款紀錄 Whatsapp  到 +852 52900005

Whatsapp 快捷運結: https://api.whatsapp.com/send?phone=85252900005